6 O’Clock Shots: Peter Ramondetta / Five-O Kickflip

04.22.13 – Templeton Elliott

6 O’Clock Shots: Peter Ramondetta / Five-O Kickflip / Houston, Texas / Photos: Matt Price

PeterRamondetta-Five-0-Kickflip-Houston-Texas--Price