Tom Karangelov Hijacked

10.31.12 – Templeton Elliott

Black Box has Hijacked Tom Karangelov’s phone. Take a look at what they found.