Johnny Layton


JohnnyLayton_FSFlip_TShift

Skater: Johnny Layton
Trick: FS Kickflip
Location: Los Angeles, Ca
Year: 2011
Photographer: Anthony Acosta